Crocheted shawl in hexagons and twelve corners – Heklet sjal i seks- og tolvkanter

I have got myself a new favorite yarn and this time I am testing out the mini version of the yarn. The yarn is called Mini Alpakka from Sandnes. This yarn has a very elegant expression.

The design here consists of hexagons and twelve sides. I chose crochet hook no. 3,0 for this in this design. It will then have a more airy expression. Now I love big shawls and this is an oversized size. The pattern starts at the bottom and can be crocheted in the desired size. This triangular shawl is 170 cm wide and 120 cm high. In addition, I chose to crochet fringes that are 30 cm long. For the size I chose, 7 skeins worked. And here is a picture of the triangle shawl:

Jeg har fått meg et nytt favoritt garn og denne gangen tester jeg ut miniversjonen av garnet. Garnet heter Mini Alpakka fra Sandnes. Dette garnet har et meget elegant uttrykk.

Designet her består av seks- og tolvkanter. Jeg valgte heklenål nr 3,0 til dette i dette designet. Det vil da får et mer luftig utrykk.

Nå elsker jeg store sjal og dette er av oversized størrelse. Mønsteret starter i bunnen og kan hekles i den størrelsen som ønskes. Dette trekantsjalet er 170 cm bredt og 120 cm høyt. I tillegg valgte jeg å hekle på frynser som er 30 cm lange. For den størrelsen jeg valgte gikk det med 8 nøster.

Og her et bilde av trekantsjalet:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Shawl in flower and trible treble crochet – trekantsjal heklet i blomstermønster og trippelstaver

I got this beautiful yarn from a friend, it was bought at a market in Germany and has no label. It is possibly mostly cotton. I chose crochet hook no. 5.0 for this in this design. It will then have a more airy expression. The color is summery. Now I love big shawls and this is an oversized size. The pattern starts at the bottom and can be crocheted in the desired size. This triangular shawl is 180 cm wide and 112 cm high. In addition, I chose to crochet fringes that are 30 cm long. For the size I chose, 7 skeins worked. And here is a picture of the triangle shawl: here is a picture of the triangle shawl:

Dette flotte garnet har jeg fått av en venn, det er kjøpt på et marked i Tyskland og har ingen merkelapp. Det er muligens mest bomull. Jeg valgte heklenål nr 5,0 til dette i dette designet. Det vil da får et mer luftig utrykk. Fargen er sommerlig.

Nå elsker jeg store sjal og dette er av oversized størrelse. Mønsteret starter i bunnen og kan hekles i den størrelsen som ønskes. Dette trekantsjalet er 180 cm bredt og 112 cm høyt. I tillegg valgte jeg å hekle på frynser som er 30 cm lange. For den størrelsen jeg valgte gikk det med 7 nøster.

Og her et bilde av trekantsjalet:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted shawl in pattern of picots Heklet sjal i brikker av picotmønster

I just love shawls and this is a new variant. I have used this pattern before, but the crochet is new. The yarn is a beautiful alpaca yarn, Alpaca mix and uni colour from Drops. And here’s a collage with a picture of the finished shawl:

Jeg bare elsker sjal og dette er en ny variant.Dette mønsteret har jeg brukt før, men sammenheklingen er ny. Garnet er et nydelig alpakka garm, Alpaca mix og uni colour from Drops. Her er et bilde av det ferdige sjalet:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Shawl in flower like squares in trible treble crochet – Trekantsjal heklet blomstermønster lik kvadater i trippelstaver

This shawl is actually a previous design that I have changed. It is crocheted in triple rods which gives an elegant expression. It is a commissioned work for a colleague.

This time I crochet from one of my favorite yarns, Sandnes alpaca silk. In my opinion, this is a yarn for indoor use, but can also be used outdoors. Now I love large shawls and this is oversized. The pattern starts at the bottom and can be crocheted in the desired size.

This triangular shawl is 210 cm wide and 100 cm high. In addition, I chose to crochet on fringes that are 30 cm long. For the size I chose, it went with 8 nets.

Dette sjalet egentlig et tidligere design som jag har endret. Det er heklet i trippelstaver som gir et elegant utrykk. Det er et bestillingsverk til en kollega.

Denne gangen hekler jeg av et av mine favorittgarn, Sandnes alpakka silke. Etter min mening er dette et garn for innebruk, men kan også brukes utendørs. Nå elsker jeg store sjal og dette er av oversized størrelse. Mønsteret starter i bunnen og kan hekles i den størrelsen som ønskes.

Dette trekantsjalet er 210 cm bredt og 100 cm høyt. I tillegg valgte jeg å hekle på frynser som er 30 cm lange. For den størrelsen jeg valgte gikk det med 8 nøster.

Jeg brukte heklenål nr 4,0 som gir et luftig uttrykk.

Og her et bilde av trekantsjalet:

I used crochet hook no. 4.0 which gives an airy expression.

And here is a picture of the triangle shawl:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Shawl crochet in step of ladder and edge of shells – Heklet sjal i rader av luftmasker og kant av vifter

Yes, I just love shawls. This time it’s about exploring using two patterns with two completely different yarns. I have first crocheted a version in multicolored Acrylic yarn from Pandauro and and Smart superwash from Sandnes yarn. The second version is crocheted in yarn from Du store Alpaca, thin Alpalla and Lana groosa, Gomitolo molto. The shawl can be crocheted as far as you want. Here is a picture of the finished shawl:

Ja jeg bare elsker sjal. Denne gangen handler det om å utforske det å bruke to mønster med to helt ulike garn, Jeg har først heklet en versjon i Multicolored Acrylic fra Pandoro og Smart superwash fra Sandnes garn. Den andre versjonen er heklet i garn fra Su store alpakka, tynn Alpakke og et fra Gomitolo molto. Sjalet er heklet fra bunnen av . Her er bilder av sjalene:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted shawl in pattern of flower of doble treble and double treble treble in two pattern- Trekantsjal heklet i blomstermønster av luftmasker og dobbelstaver i to mønster

This time I use a pattern I have made before and combine this with double treble. The yarn I used is baby yarn superwash / merino wool from Trysilgarn. I used crochet hook size 3, 0 The shawl measured 100 cm X 1700 cm. I went with 8 nets.  And here’s a collage with a picture of the finished shawl:

Denne gangen bruker jeg et mønster jeg har laget tidligere og kombinerer dette med dobbeltstaver. Garnet jeg brukte er babygarn superwash/merinoull fra Trysilgarn. Brukte heklenål nr 3,0. Sjalet et målte 100 cm høyt og 170 cm bredt. Det gikk med 8 nøster. Her er et bilde av det ferdige sjalet:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted shawl in pattern of flower of doble treble and three squares of trible treble – Trekantsjal heklet i blomstermønster av luftmasker og dobbelstaver

This yarn is probably a couple of years since I bought it and this is probably a little different than what I have crocheted with before. The yarn contains only 3% wool and is great as an accessory in the summer. It is crocheted from scratch and can be crocheted as big as you really want.A while ago I made a scarf in trible treble with three different patterns. This time I play on two of these patterns in this shawl. It is crocheted from the bottom and can be crocheted as big as you really want. Dette garnet er et sikkert et par år siden jeg kjøpte og dette er nok litt annerledes enn det jeg har heklet med tidligere. Garnet inneholder kun 3% ull og er fint som tilbehør på sommeren. Det er heklet fra bunnen av og kan hekles så stort en egentlig ønsker.

Sjal gg

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Shawl in pattern of sqares in two sizes – Trekantsjal heklet i firkanter med små blomster

I just love the shawl. It can hang down your shoulders, like a cardigan or as a scarf. In this I have in a way made pattern in pattern. Crochet starts from scratch and you can crochet the shawl how big you want.I used crochet hook size 3.0. This time I have chosen yarn in wool from Søstrene Grene. The shawl measured 100 cm in height and 195 cm in width.  Here, the starting point for the design is each a single star pattern that I have designed previously and new rounds have been added. The little ones are crocheted in between. In addition, I have used Itten’s color circle when choosing colors, where orange is complementary to blue.

Jeg bare elsker sjal. Det kan henge nede på skuldrene, som en cardigan eller som et skjerf. I denne har jeg på en måte laget mønster i mønster. Heklingen starter fra bunnen av og en kan hekle sjalet hvor stort man vil. Denne gangen har jeg valgt Ullgarn fra Søsterene Grene Jeg brukte heklenål nr 3,0. Sjalet målte 100 cm i høyden og 190 cm bredden. Her har utgangspunktet for designet hvert et enkelt stjernemønster som jeg har designet tidligere og nye runder er lagt til. De små er heklet imellom for å gjøre. Sjalet blir tettere. I tillegg har jeg brukt Ittens fargesirkel ved valg av farger, hvor orasje er komplmentær til blå.

Here is a picture of the finished shawl:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønstetet tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Shawl crochetet in squares and triple treble crochet – Heklet sjal i ruter og stavgrupper

 I designed two ponchos in 2017 and this design is another kind of this. I have really tried many methods to get this design. And that’s what’s fun about design, constantly reaching for new and finer patterns.This time it’s a triangular shawl I have to design. It has many uses. Here is a collage of the finished shawl: Jeg designet to ponchoer i 2017 og dette designet er an annen art av dette. Jeg har virkelig forsøkt mange metoder for å få til dette designet. Og det er jo det som er morsomt med design stadig å strekke seg til etter nye og finere mønster. Denne gangen er det en trekantsjal jeg skal designe. Det har mange bruksområder. Her er en kollasj av det ferdige sjalet:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønstetet tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted shawl in quadruple treble and chain – Heklet sjal firedobbeltstaver og luftmasker

I just love shawls. This time I have further developed a shawl I have just crocheted with more chain and fewer in quadruple treble The yarn is thick and it theref ore takes a very short time to crochet. This time I have crocheted that thin cotton yarn. Thinking this would be great accessory for use in the summer. This time I use crochet hook no. 4,0 The yarn I used is cotton yarn from Trysil 100% wool, superwash, rent ullgarn, 9 nets The shawl measured 180cm X 130 cm. And here’s a collage with a picture of the finished shawl:

Jeg bare elsker sjal. Denne gangen har jeg videreutviklet et sjal jeg akkurat har heklet med flere luftmasker og færre firedobbletstaver. Garnet er tykt og det tar derfor veldig kort tid å hekle. Garnet er fra Trysil, superwash rent ullgarn. Denne gangen bruker jeg heklenål nr 4,0.. Det gikk med 3nøster Sjalet målte 130 cm høyt og 180 cm bredt.. Her er et bilde av det ferdige sjalet:

Kollasj sjal nr 36

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com.

Mønsteret er tilgjengelig for salg  ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.